تیم ما


با اعضای خلاق تیم ما آشنا شوید

محمد قاسمی

سرپرست ، بنیانگذار ، برنامه نویس و توسعه دهنده

مهدی صفری
مهدی صفری

سرپرست ، هم بنیانگذار

حسین اکبری

فرانت اند