افزونه یا قالب های نال شده افزونه یا قالب های موجود در بازار هستند که توسط افرادی به صورت کپی یا با اعمال تغیراتی در قطعه کد های مجود میخواهند سود جویی برای خود انجام دهند بصورتی که قیمت تمام شده برای مشتری پایین تر از افزونه یا قالب های اصلی میباشد و در نهایت امر به ضرر استفاده کننده تمام میشود.همچنین استفاده از اینگونه محصولات امنیت سایت را به خطر می اندازد.